Jukka Packalen, Traumasta henkiseen kasvuun (kirja-arvostelu)

Jukka Packalenin Traumasta henkiseen kasvuun. Kokemustietoa traumatisoitumisesta, masennuksesta, ahdistuksesta ja niistä eheytymisestä on kirja lapsuudenaikaisesta vakavasta traumatisoitumisesta ja toipumisen prosessista.…...

Trauma, arvokas elämä ja kohtaaminen

(julkaistu alunperin Disso ry:n Facebook-sivulla 12.3.2019)

Jukka Packalen - Traumasta henkiseen kasvuun (kirjan kansi)

Jukka Packalenin Traumasta henkiseen kasvuun. Kokemustietoa traumatisoitumisesta, masennuksesta, ahdistuksesta ja niistä eheytymisestä on kirja lapsuudenaikaisesta vakavasta traumatisoitumisesta ja toipumisen prosessista. Se on kirjoitettu ensinnäkin vertaisille ja traumatisoituneiden henkilöiden omaisille, ja se kuvaa paitsi kirjoittajan omaa terapia- ja toipumisprosessia myös hänen hyväksi kokemiaan keinoja tunnetilojen vakauttamiseen. Teos tarjoaa myös ammattilaisille neuvoja ja käytännön ohjeita trauman kanssa elävien ihmisten turvalliseen kohtaamiseen. Se ohjaa lukijoita omaan reflektointiin ja ajatusten jakamiseen.

Edellisen lisäksi – tai ehkä ennen kaikkea – teos on puheenvuoro elämän arvokkuudesta. Se on kutsu pohtimaan traumatisoivia tapahtumia, traumatisoitumista, hoitoa ja toipumista oireiden, ongelmien ja diagnoosien sijasta henkisenä kasvuna ja mahdollisuutena. Traumatisoituneelle erilaiset vääristyneet uskomukset ovat hyvin tyypillisiä. Yksi näistä on uskomus oman elämän arvottomuudesta ja tarkoituksettomuudesta. Tämä näkyy esim. masennuksena, ahdistuksena, itsetuhoisuutena, syömishäiriöinä tai ylisuorittamisena. Ei ihme, että toipumisprosessin edetessä monet traumatisoituneet päätyvät pohtimaan syvällisemmin kysymyksiä oman elämän arvoista ja elämän ja kuoleman tarkoituksesta. Tämä teoksen äärellä pääsin ensi kertaa pohtimaan omaa taustaani myös tästä näkökulmasta. Kirjoittajan kuvaaman kuolemanpelon näen peilikuvana kuoleman toiveelle.

Kirjoittaja kritisoi vallitsevan psykiatrian diagnoosinäkökulman kapeutta ja ihmisen kehon ja mielen erottamista toisistaan. Hän korostaa holistista ihmisnäkemystä, joka näkee ihmisen kokonaisuutena. Traumanäkökulmasta on tunnettua, että traumatakaumat, hallitsemattomat emootiot ja vireystilan säätelyn vaikeudet ovat mieleen yhteydessä olevia kehollisia tuntemuksia. Traumasta henkiseen kasvuun tuo tähän rinnalle vielä psyykkistä ja emotionaalista tasoa korkeampiasteisen henkisen tajunnallisuuden sekä ihmisen suhteen ympäristöönsä, muihin ihmisiin, maailmaan ja arvoihin. Tällainen ajattelu perustuu eksistentiaaliseksi fenomenologiaksi kutsuttuun filosofiseen ihmiskäsitykseen, mutta tekstin ymmärtämiseksi ei tarvita filosofian perusopintoja: kirjoittaja esittelee ajattelunsa teoreettisen perustan selkeästi ja opastaa kiinnostunutta lukijaa tutustumaan aiheeseen perusteellisemmin. Erityisesti kirjoittaja ammentaa logoteoriasta, jonka lähtökohta on yksinkertaisesti se, että ihmisen perimmäinen tarve on tuntea itsensä tarkoitukselliseksi suhteessa itseensä, muihin ihmisiin ja ympäröivään maailmaan. (Traumasta ja fenomenologiasta, ks. myös Anssi Leikola (2014), Katkennut totuus.)

Kehityksellisen trauman kanssa elävä tarvitsee paljon apua oppiakseen tunnistamaan, säätelemään ja hallitsemaan omaa vireystilaansa ja hallitsemattomia emootioitaan. Pitkään jatkuneen kaltoinkohtelun ja laiminlyönnin johdosta tarve tulla nähdyksi, kuulluksi ja ymmärretyksi tuntuu pohjattomalta. Turvallinen terapiasuhde mahdollistaa tunnistamisen ja uudenlaisten reagointitapojen oppimisen. Teos kuvaa kirjoittajan omaa terapiaprosessia traumaterapiasta monenlaisia lähtökohtia yhdistävään terapiaan, jossa hän on tullut kohdatuksi myös eksistentiaalisten kysymystensä äärellä.

Jukka Packalenin teos kuvaa myös ”postraumaattista kasvua”, askelta omin avuin eteenpäin. Oma elämänkohtalo voi myös aktivoida henkisiä kykyjä, jolloin korostuu ihmisen oma asenne elämään ja maailmaan. Tapahtuneille asioille ei voi mitään, mutta omia asenteitaan voi hallita ja muuttaa. Itselleni tärkein teoksen kautta oppimani oivallus on logoteorian kehittäjän Viktor Franklin ajatus ”[Elämän] tarkoitus on mahdollisuuksien erottamista todellisuudessa”. Elämä voi tarjota pakkojen ja välttämättömyyksien lisäksi myös mahdollisuuksia. Kuten kirjoittajakin toteaa, tämä ei tarkoita loppulista Edeniä, eikä sitä, että trauman kanssa elävä ei joutuisi usein lähes päivittäin vaikeuksiin itsensä, muiden ihmisten ja maailman kanssa. Ajatus kuitenkin avaa mahdollisuuden uuteen – jos ei juuri tänään, niin ehkä huomenna. Omien arvojen mukaan elämisen ja oman arvokkuuden kokemisen lisäksi yhtä tärkeää on arvon osoittaminen. Tässä mielessä teoksella on keskeinen sanoma myös traumatisoituneita (kanssa)ihmisiä kohtaaville ammattilaisille.

Taru Nordlund
sihteeri, Suomen trauma- ja dissosiaatioyhdistys Disso ry
professori, traumaselviytyjä

Teoksen tiedot ja tilaaminen:
Jukka Packalen, Traumasta henkiseen kasvuun.
Kokemustietoa traumatisoitumisesta, masennuksesta, ahdistuksesta ja niistä eheytymisestä
14,90 €
ISBN 978–952–94–1469–7. © Jukka Packalen 2019.
https://jukka-packalen.com
https://www.facebook.com/Traumasta.henkiseen.kasvuun

Lisää kirjoituksia ammatilaisilta

Kompleksinen trauma: 12 periaatetta traumasta toipumiseen kehollisen kokemuksen avulla

Kompleksinen trauma: 12 periaatetta traumasta toipumiseen kehollisen kokemuksen avulla

Traumaattisia tapahtumia sattuu monenlaisissa tilanteissa. Traumaattiset tapahtumat voivat järkyttää, musertaa ja lamauttaa äkisti, ja niistä voi aiheutua elinikäisiä psykologisia ja fysiologisia traumaoireita.

Koska vaaran ja ahdistuksen kokemukset ovat trauman olennaisia osia, traumasta toipuminen psykoterapian avulla vaatii paljon uskoa ja luottamusta.  Potilaan on tärkeää voida uskoa siihen, että traumakokemuksen aiheuttamasta kärsimyksestä voi parantua. Toimiva hoitosuhde psykoterapeutin kanssa perustuu luottamukseen. On myös tärkeää uskoa, että lopputuloksesta huolimatta traumatyö on tekemisen arvoista.

Tämä artikkeli perustuu Peter Levinen vuonna 1997 julkaistuun inspiroivaan kirjaan. Oma lähestymistapani trauman hoitoon on muodostunut mm. Levinen työn pohjalta.

Traumakokemuksille altistuminen vaikuttaa ihmisiin hyvin yksilöllisesti. Pähkinänkuoressa traumaoireet syntyvät, koska hermosto käsittelee menneisyyden traumakokemusta kuin se olisi edelleen vallitseva vaaratilanne. Trauman vuoksi harmittomat tilanteet voivat laukaista ahdistuksen tunteita. 

lue lisää

Liity yhdistyksen jäseneksi!

Copyright © 2024 Suomen trauma- ja dissosiaatioyhdistys Disso ry